Starostwo Powiatowe w Rybniku

Kontrole zewnętrzne

Udostępnianie protokołów kontroli odbywa się w godzinach pracy Urzędu z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych

2015

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1  Śląski Urząd Wojewódzki  08.04.2015  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
2  Archiwum Państwowe 30.04.2015 r.  Kontrola archiwum zakładowego
 3  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  04.05.2015 – 08.05.2015  Wykorzystanie środków finansowych Funduszu zgodnie z umową AS3/000026/12/D z dn. 26.07.2013 r.
4 Ośrodek Rozwoju Edukacji 17.06.2015 – 19.06.2015 Kontrola projektu "Wspomaganie szkół i przedszkoli w Powiecie Rybnickim poprzez wprowadzenie systemu doskonalenia nauczycieli"
5 Wojewoda Śląski 30.06.2015 – 30.06.2015 Kontrola problemowa zagadnienia: planowanie operacyjne, organizacja szkoleń obronnych, akcja kurierska-plan, organizacja przygotowań obronnych w urzędzie
6 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 16.07.2015 - 29.07.2015 Kontrola działalności Starosty Rybnickiego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej

 2014

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1  Śląski Urząd Wojewódzki  12.03.2014  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
 2  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  22.04.2014 – 24.04.2014  Kontrola projektu współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013 pn. "e-Administracja w Powiecie Rybnickim"
 3  Państwowa Inspekcja Pracy  21.05.2014 - 01.06.2014  Sprawdzenie stanu BHP w trakcie wykonywanych prac związanych z przebudową dworca PKP w Suminie
 4  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  20.08.2014 - 22.08.2014  Kontrola projektu POKL 09.02.00-24-016/12 pn. "Większe kompetencje - szersze perspektywy"
 5  Zakład Ubezpieczeń Społecznych  02.09.2014 - 30.09.2014  Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia, wypłacania świadczeń
 6  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  05.09.2014 - 28.11.2014  Realizacja obowiązków Starosty wynikających z ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeń wykonawczych
 7  Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego  10.09.2014 - 11.09.2014  Kontrola projektu POKL 09.01.02-24-127/12-00 pn. "Gotowi na zmiany"

 

2013

Lp. Organ kontrolujacy Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Marszałek Województwa Śląskiego  03.04.2013 – 05.04.2013  Kontrola projektu UDA-POKL 09.01.02-24-298/10-00 - "Wygrać przyszłość"
 2  Śląski Urząd Wojewódzki  16.04.2013  Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
 3  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  16.05.2013 – 14.06.2013  Państwowy zasób geodezyjny – opracowania dot. wznowienia znaków granicznych
4 Regionalna Izba Obrachunkowa 27.05.2013 – 05.07.2013 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej
5  Marszałek Województwa Śląskiego  18.10.2013 – 23.10.2013  Kontrola na zakończenie realizacji projektu ID 757 współfinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
6  Śląski Urząd Wojewódzki  03.12.2013 – 30.12.2013  Kontrola sprawdzająca EGIB
7  Najwyższa Izba Kontroli  04.12.2013 – 14.01.2014  Wykonywanie przez Starostów obowiązków wynikających z ustawy Prawo Ochrony Środowiska

2012

Lp. Organ kontrolujący Czas trwwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Śląski Urząd Wojewódzki 26.03.2012 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
2 Archiwum Państwowe 16.04.2012 Kontrola archiwum zakładowego
3 Śląski Urząd Wojewódzki 20.04.2012 – 24.05.2012 Kontrola gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa
4 Archiwum Państwowe   Kontrola stanu zachowania dokumentacji Wydziału Geodezji
5 Państwowa Inspekcja Pracy 03.07.2012 – 20.07.2012 Kontrola prawna ochrona pracy, min. akta osobowe, wynagrodzenia, akta wewnątrzzakładowe
6 Śląski Urząd Wojewódzki 04.10.2012 – 26.10.2012 Kontrola problemowa sprawozdania i rejestru cen i wartości nieruchomości
7 Marszałek Województwa Śląskiego 29.10.2012 – 31.10.2012 Realizacja porozumienia na bieżące utrzymanie dróg wojewódzkich w okresie od 01.01.-30.09.2012

 

2011

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego 24.02.2011 – 01.03.2011 Nadzór nad wydawaniem licencji i zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na potrzeby własne
2 Śląski Urząd Wojewódzki 01.06.2011 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3 Marszałek Województwa Śląskiego 01.06.2011 – 03.06.2011 Kontrola projektu ID 220 dofinansowanego w ramach RPO WSL 2007-2013
4 Śląski Urząd Wojewódzki 01.06.2011 – 30.06.2011 Kontrola stanu modernizacji EGIB, prowadzenie EGIB,
5 Wojewoda Śląski 15.06.2011 – 16.06.2011 Realizacja wybranych zadań operacyjnych w ćwiczeniach obronnych "Ruda 2011"
6 Najwyższa Izba Kontroli 13.07.2011 – 24.08.2011 Pozyskiwanie środków z budżetu Unii Europejskiej przez małe jednostki samorządu terytorialnego
7 Śląski Urząd Wojewódzki 18.11.2011 Realizacja zadań obrony cywilnej w zakresie SWZ, SWO i gospodarowania sprzętem

 

2010 – brak kontroli

2009

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Śląski Urząd Wojewódzki 23.03.2009 – 27.03.2009 Kontrola skarg i wniosków
2 Śląski Urząd Wojewódzki 16.04.2009 Przygotowanie i przeprowadzenie poboru
3 Śląski Urząd Wojewódzki 28.04.2009 -30.04.2009 Gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa
4 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 11.05.2009 – 30.06.2009 Prawidłowość obliczania składek na ubezpieczenia, wypłacania świadczeń
5 Śląski Urząd Wojewódzki 23.06.2009 Kontrola problemowa realizacji zadań związanych z utrzymaniem stanu technicznego urządzeń specjalistycznych
6 Archiwum Państwowe 25.08.2009 Kontrola archiwum zakładowego
7 Śląski Urząd Wojewódzki 15.09.2009 – 18.09.2009 Kontrola doraźna i problemowa ewidencji gruntów i budynków
8 Wojewoda Śląski 23.11.2009 – 25.11.2009 Kontrola pracy Referatu Architektury i Budownictwa
9 Regionalna Izba Obrachunkowa 16.12.2009 – 19.02.2010 Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2005-2009

2008

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
1 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rybniku 03.01.2008 – 17.04.2008 Rozliczenie podatku od towarów i usług za X/2007
2 Wojewoda Śląski 04.03.2008 Kontrola przygotowania i przeprowadzenia poboru
3 Powiatowy Urząd Pracy 11.03.2008 Kontrola przygotowania zawodowego
4 Najwyższa Izba Kontroli 24.04.2008 – 25.07.2008 Finansowanie mediów z budżetu jednostki samorządu terytorialnego

 

 2007

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Wojewoda Śląski  01.03.2007  Kontrola przygotowania i przeprowadzenia poboru
2  Regionalna Izba Obrachunkowa  14.03.2007 – 30.03.2007  Kontrola doraźna gospodarki finansowej
 3  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  27.03.2007 – 29.03.2007  Protokół kontroli doraźnej ws. oceny prawidłowości stosowania przepisów Prawa Budowlanego oraz KPA
4 Główny Inspektorat Nadzoru Budowlanego 16.05.2007 – 21.05.2007 Kontrola doraźna Starosty Rybnickiego
5 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 24.09.2007 – 22.10.2007 Kontrola pracy Wydziału geodezji Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
6 Wojewoda Śląski 24.09.2007 – 27.09.2007 Zbadanie realizacji zadania własnego powiatu rybnickiego w zakresie prowadzenia i rozwoju infrastruktury DPS w Lyskach

2006

Lp. Organ kontrolujacy Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Powiatowy Urząd Pracy w Rybniku  24.02.2006  Kontrola realizacji postanowień umowy stażowej nr 95/2005 dotyczącej odbywania stażu przez bezrobotnych
 2  Wojewoda Śląski  27.02.2006  Kontrola przygotowania i przeprowadzenia poboru
 3  Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Rybniku  26.07.2006 – 27.07.2006  Kontrola przestrzegania przepisów ppoż. w obiekcie
4 Wojewoda Śląski 07.09.2006 – 11.09.2006 Ocena prawidłowości przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków
5 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 09.10.2006 Wykorzystanie środków z WFOŚiGW

2005

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego  24.01.2005 - 04.02.2005  Wydawanie licencji, zezwoleń w krajowym transporcie drogowym oraz zaświadczeń na przewozy drogowe na potrzeby własne w okresie od 2002 r. do 2004 r.
 2  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  14.02.2005 - 25.02.2005  Prowadzenie państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
 3  Regionalna Izba Obrachunkowa  16.05.2005 - 30.06.2005  Kontrola kompleksowa gospodarki finansowej za lata 2001-2004
4 Wydział Zarządzania Kryzysowego Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego 23.05.2005 - 24.05.2005 Kontrola kompleksowa realizacji zadań obrony cywilnej w starostwie
5 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego 28.06.2005 – 30.06.2005 Kontrola pracy Referatu Architektury i Budownictwa
6 Państwowa Inspekcja Pracy 23.08.2005 – 25.08.2005 Kontrola z zakresu prawa pracy ( prawnej ochrony pracy )
7 Archiwum Państwowe w Katowicach 28.10.2005 Kontrola ogólna archiwum zakładowego
8 Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego 15.11.2005 Kontrola doraźna. Przekształcenie ewidencyjnych map analogicznych do postaci elektronicznej

2004

Lp. Organ kontrolujący Czas trwania czynności kontrolnych Zakres kontroli
 1  Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego  14.06.2004 r. - 02.07.2004  Kontrola problemowa i sprawdzająca z zakresu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz ewidencji gruntów i budynków

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi