Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.44.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z siedzibą ul. Jankowicka 49, 44- 200 Rybnik, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, ujętych
w zamknięty system kanalizacji deszczowej, pochodzących z chodnika i pasa jezdni drogi powiatowej Nr 5613 S, tj. ul. Leszczyńskiej w Przegędzy (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.30.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik, z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Janusza Franiczek, upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.255.2017 z dnia 11.05.2017 r., przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Budowa łącznika ulic Pocztowa-Hallera w Rybniku”, w szczególności na:

 

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód deszczowych i roztopowych ze zlewni łącznika ul. Pocztowej i ul. Hallera w Rybniku,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.49.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121), informuję że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik reprezentowanego przez Prezydenta Miasta, ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na: 

1. wykonanie w km 8+185 rzeki Nacyny (w prawej skarpie) urządzenia wodnego, tj. wylotu „W” kolektora

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.12.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na piętrzenie i retencjonowanie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego „stawu Lipnik”, położonego na działce Nr 290 (dawny Nr 8.314) obręb Szczejkowice (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), stanowiącej własność Skarbu Państwa w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Rybnik,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.23.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu, położonego na działce 740/185 (obręb 3 Dzimierz) w Gminie Lyski,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.29.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1121) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Szczególne korzystanie z wód tj.: odprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi