Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.17.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
1. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) Stawu rybnego Nr 5 położonego na działce Nr 50/12 obręb Szczejkowice,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.32.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny na piętrzenie, pobór i odprowadzanie wód z istniejącego stawu „Pod Dębami”,

Czytaj więcej...

Zapytanie ofertowe RK.7135.102.2016

Powiat Rybnicki , reprezentowany przez Zarząd Powiatu zwraca się z prośbą o złożenie oferty w/g poniższych wymagań

Zapytanie  ofertowe

I. Nazwa oraz adres zamawiającego.

Powiat Rybnicki : 44-200 Rybnik ul. 3 Maja 31
tel. (32) 4234522, fax. (32) 4234522 wew.17,  
REGON : 276285170 ,  NIP : 642-31-97-094
 

II. Opis zamówienia :
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na :
1.przyjmowaniu do demontażu każdego rodzaju pojazdu ;
2.odbiorze i transporcie pojazdów z miejsca ich przechowywania , wskazanego przez Zamawiającego do miejsca demontażu , w terminie 48  godzin od momentu otrzymania zlecenia ;
3.wydawaniu stosownych zaświadczeń, o których mowa w art. 24 ust.1 pkt 2 lub art. 25 ust.1 ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji ( tekst jednolity Dz. U. z 2015  r. , poz. 140 z późn. zm. ) ;
4.przekazywaniu unieważnionych tablic rejestracyjnych do Referatu Komunikacji ;
5.za  czynności  wymienione w pkt. 1 i 2 Zamawiający nie będzie ponosił kosztów  wykonanej usługi .

III. Termin realizacji zamówienia
Okres realizacji zamówienia : 12 miesięcy od dnia podpisania umowy .

IV. Opis warunków udziału w zapytaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny   
       spełniania tych warunków.
1) Propozycję cenową mogą złożyć wykonawcy , którzy :
1. zobowiążą się wykonywać usługę w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy .
2. posiadają aktualne zezwolenie na prowadzenie Stacji Demontażu Pojazdów .
W przypadku gdy zezwolenie będzie ważne w okresie krótszym niż okres na jaki zawarto umowę z zamawiającym, wykonawca niezwłocznie ( nie później niż w terminie 7 dni od utraty mocy poprzedniego zezwolenia) przedstawi nowe zezwolenie ;
3. spełniają warunki niezbędne do wykonania zamówienia wskazane w oświadczeniu będącym załącznikiem Nr 2 .
2) Ocena spełnienia powyższych warunków będzie dokonywana metodą 0-1, tj. spełnia lub nie spełnia w oparciu o dokumenty , oświadczenia i inne materiały dołączone do propozycji cenowej .

V. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu
       potwierdzenia spełnienia warunków udziału w zapytaniu .
1. Upoważnienie do podpisania oferty w przypadku, gdy oferta zostanie podpisana przez osobę/osoby, których uprawnienie do dokonywania tej czynności nie wynika z innych dokumentów załączonych do ofert .
2. Kserokopia zezwolenia na prowadzenie Stacji demontażu , poświadczona za zgodność z oryginałem przez przedsiębiorcę .
3. Propozycja  cenowa – Załącznik  Nr 1 .
4. Oświadczenie – Załącznik Nr 2 .

VI. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz  
          przekazywania oświadczeń i dokumentów.
1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie .
2. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do Zamawiającego przed upływem terminu składania propozycji cenowej .
3. Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują jakiekolwiek dokumenty lub informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej strony potwierdza niezwłocznie fakt ich otrzymania .
4. Propozycja cenowa wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami musi zostać złożona w formie  oryginału na piśmie przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert .

VII. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.
Do porozumiewania się z Wykonawcami upoważniony jest Pan Stanisław Fojcik numer tel. 32 4234522 wewn. 12 .

VIII. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej.
1. Propozycję cenową należy przygotować w języku polskim, w formie pisemnej .
2. Propozycje cenowe należy złożyć na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego lub w postaci innego oświadczenia zawierającego wszystkie elementy wyszczególnione w załączniku Nr 1 .
3. Propozycja cenowa winna być opatrzona nazwą , adresem oraz NIP-em wykonawcy ,  a także napisem : "Oferta na złomowanie pojazdów nie otwierać przed dniem 29.12.2016 r.   godz. 9.00".
4. Propozycja cenowa wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy .
5. Oświadczenia, dokumenty powinny być przedłożone w oryginale albo kopii uwierzytelnionej własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do reprezentowania wykonawcy lub upoważnionego przez nią przedstawiciela wykonawcy .
6. Propozycja cenowa musi zawierać dokumenty i załączniki określone w pkt V .
7. Każda strona propozycji cenowej wraz z załącznikami powinna być ponumerowana. Poprawki powinny być naniesione czytelnie i sygnowane podpisem wykonawcy .
8. Propozycja cenowa złożona po terminie, nawet gdy została nadana w terminie, zostanie zwrócona .
9. Każdy wykonawca składa tylko jedną propozycję cenową obejmującą całość zamówienia.
10. Zamawiający zaleca, aby wykonawca przed złożeniem propozycji cenowej zdobył wszelkie informacje niezbędne do przygotowania oferty .

IX. Miejsce oraz termin składania ofert.
1. Propozycję cenową należy złożyć w kancelarii Starostwa Powiatowego w Rybniku
( pokój 118 )   44-200 Rybnik , ul. 3 Maja 31 do dnia 29.12.2016 r. do godz. 9.00 w dniach :
poniedziałek - środa w godz. 7.30 - 15.30,
czwartek w godz. 7.30 - 18.00,
piątek w godz. 7.30 - 13.00.
2.   Rozpatrzenie propozycji cenowych nastąpi w siedzibie Zamawiającego w dniu  29.12.2016 r.
o godz. 10.00  pokój nr 115 .

X. Kryterium oceny propozycji cenowych .
1. Kryterium oceny propozycji cenowych będzie cena zaproponowana przez Wykonawcę za pojazdy przekazane do demontażu .
2. Szacunkowa  wielkość  zamówienia ( 20 pojazdów ) jest oszacowana wyłącznie na potrzeby oceny propozycji cenowych  z podziałem na rodzaje pojazdu – Tabela Nr 1 .
Założono na potrzeby oferty , że ilość samochodów jest ilością kilogramów , gdzie 1 pojazd stanowi 1 kg .
3. Najkorzystniejszą propozycją cenową będzie propozycja oferująca najwyższą cenę łączną za pojazdy oddane do demontażu – Tabela Nr 2 .

XI. Opis sposobu obliczania ceny.

1.    Cenę należy podać wg wykazu zawartego w załączniku Nr 1 oraz  Tabeli Nr 1 i Tabeli Nr 2 .
2.    Cena  zawarta w propozycji jest ceną ostateczną nie podlegającą negocjacji  lub
       późniejszym zmianom .

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.41.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmianami) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa Oddział w Świerklanach ul. Wodzisławska 54, 44-266 Świerklany, reprezentowanego przez Zarząd Spółki, na:
szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie oczyszczonych w separatorze koalescencyjnym wód opadowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe i roztopowe z terenu Oddziału Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Świerklanach oraz z terenu firmy CETUS-Energetyka Gazowa Sp. z o. o.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.40.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zmianami), informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dla firmy Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Bielskiej 69, 43-520 Chybie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. na odprowadzanie do wód płynących w kanale zwanym potokiem Leszczyńskim (szerokość dna 1,5 m), stanowiącym dopływ rzeki Bierawki, podczyszczonych w separatorach wód opadowych i roztopowych,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.42.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnik z siedzibą przy ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Stelmach z firmy DMK Inżynieria Sp. z o.o. upoważnionego pełnomocnictwem Nr Or.077.318.2015 z dnia 16.03.2015 r. przez Prezydenta Miasta Rybnik, w ramach inwestycji: „Przebudowa ul. Mikołowskiej w Rybniku”,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.16.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu, przez zarurowanie

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu (SE.II.6341.62.2016)

Zawiadomienie dot. postępowania prowadzonego przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu w/s udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór i odprowadzanie wód z cieku Sumina i rowu z Bogunic, w celu umożliwienia funkcjonowania stawu w Górkach Śląskich, Gmina Nędza oraz zatwierdzenia "Instrukcji gospodarowania wodą". Treść w załączeniu.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi