Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego położonej w Lyskach, obręb Lyski

Zarząd Powiatu w Rybniku

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działek, stanowiących własność Powiatu Rybnickiego, położonych na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00127276/3 tj :

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.8.2017)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” z siedzibą ul. Dworcowa 1, 44-190 Knurów, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

szczególne korzystanie z wód tj. pobór wód podziemnych

Czytaj więcej...

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 1576/12 Gaszowice, obręb Szczerbice

Starosta Rybnicki
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Gaszowice, obręb Szczerbice, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o powierzchni 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00060493/2.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.18.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego, na:

przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu- dopływu potoku Leszczyńskiego,

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.45.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Gaszowice reprezentowanej przez Wójta Gminy z siedzibą ul. Rydułtowska 2, 44-293 Gaszowice, na:

szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych,

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi