Starostwo Powiatowe w Rybniku

Komunikaty, ogłoszenia, obwieszczenia

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.1.18.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Pana Pawła Durczok i Pana Leszka Mrozek, na przebudowę urządzenia wodnego tj. rowu położonego na działkach Nr 1002/107 i 109 przy ul. Kamionki w Lyskach, stanowiących własność osoby fizycznej.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6223-28.10).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne dot. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego wydanego przez Dyrektora byłego Wydziału Ochrony Środowiska Gospodarki Wodnej i Geologii Urzędu Wojewódzkiego
w Katowicach Nr OŚ-II-1/7211/143/86 z dnia 18 czerwca 1986 r. w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie 3 stawów rybnych oraz pobór i odprowadzanie wód do rzeki Suminy w miejscowości Górki Śląskie, dla Pana Jerzego Morgała i Pana Eugeniusza Blazel.

Czytaj więcej...

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.35.2012).

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 145) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta Rybnika, reprezentowanego przez Prezydenta Miasta z siedzibą ul. Chrobrego 2, 44-200 Rybnik, na:
1. Odprowadzanie istniejącym wylotem Ø 300 mm położonym na działkach Nr 714/206 i 1505/206 w Rybniku, stanowiących własność wnioskodawcy, wód opadowych i roztopowych podczyszczonych w separatorze lamelowym, z kanalizacji deszczowej zbierającej wody z odcinka ul. Groborza do urządzenia wodnego tj. rowu B-31 administrowanego przez Miasto Rybnik, 

Czytaj więcej...

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi