Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.66.2017)

 

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że na wniosek pełnomocnika Pana Piotra Mikos z firmy EKONORM Pro Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą przy ul. Gallusa 12, 40-594 Katowice, zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla JSW KOKS S.A. z siedzibą przy ul. Pawliczka 1, 41-800 Zabrze, na:

odprowadzanie ścieków przemysłowych

stanowiących mieszaninę ścieków bytowych i wód opadowych, pochodzących z powierzchni składowania, sortowni i dystrybucji koksu, na terenie Koksowni Dębieńsko w Czerwionce-Leszczynach, po wyłączeniu instalacji do produkcji koksu, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, określone w przepisach wydanych na podstawie art.45 ust.1 ustawy Prawo wodne, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu tj. do studzienki „SP” kanalizacji sanitarnej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Czerwionce-Leszczynach (PWiK Sp. z o. o.), w ilości:

ścieki bytowe Qhmax= 0,42 m3/h, Qd śr= 3,36 m3/d, Qr max= 1226,0 m3/rok
wody opadowe Qhmax= 387,9 m3/h, Qd śr= 86,6 m3/d, Qr max= 42598,0 m3/rok

Substancje szczególnie szkodliwe zawarte w ściekach przemysłowych z terenu koksowni, po wyłączeniu instalacji do produkcji koksu, to: azot amonowy, fosfor ogólny, cyjanki związane, cyjanki wolne, fenole lotne i węglowodory ropopochodne.

Studzienka włączeniowa „SP”położona jest na działce Nr 2381/223 obręb Czerwionka, stanowiącej własność Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

Współrzędne geograficzne studzienki „SP”: N 50° 09’ 16.74” E 18° 40’ 03.53”

 

W związku z powyższym, informuje się o możliwości składania uwag i wniosków
w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, do organu właściwego w sprawach pozwoleń wodnoprawnych.

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OS.6341.66.2017.pdf)pwp.OS.6341.66.2017.pdf Małgorzata Zimnol59 kB1472017-12-22 09:222017-12-22 09:22

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi