Starostwo Powiatowe w Rybniku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych (OŚ.6341.54.2016)

Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Świerklany, reprezentowanej przez Pana Marcina Krzysteczko z firmy INSTAL-SANIT Marcin Krzysteczko z siedzibą przy ul. Gliwickiej 2, 44-177 Paniówki, upoważnionego pełnomocnictwem z dnia 06.06.2016 r., w ramach inwestycji „Budowa parku rekreacyjno-wypoczynkowego w Jankowicach przy ul. Równoległej”, na:

1. Szczególne korzystanie z wód, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych ujętych w system kanalizacji deszczowej do rowu-potoku Chwałowickiego:

1.1.pochodzących z powierzchni asfaltowych (skate-park), z drenażu odwadniającego tereny zielone oraz z planowanej drogi, z całkowitej powierzchni zlewni F1= 0, 2246 ha (powierzchnie asfaltowe F= 0,0556 ha, tereny zielone F1= 0,0690 ha, planowana droga F= 0,1 ha), w ilości całkowitej Q1max h= 32,4 m3/h, Q1śr dob= 7,50 m3/d, Q1max rok= 1128,00 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 199 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20%, c=5 i czasu trwania 15 min, za pomocą wylotu W1 w km 4+450 odbiornika.

1.2.pochodzących z powierzchni dachu budynku usługowego i drenażu odwadniającego tereny zielone, z całkowitej powierzchni zlewni F2= 0, 0425 ha, (powierzchnia dachu budynku usługowego F= 0,0090 ha, tereny zielone F= 0,0335 ha), w ilości całkowitej Q2max h= 2,6m3/h, Q2śr dob= 0,60 m3/d, Q2max rok= 92,00 m3/rok, przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 199 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=20%, c=5 i czasu trwania 15 min, za pomocą wylotu W2 w km 4+470 odbiornika .

1.3.pochodzących z powierzchni dachu budynku usługowego, z drenażu odwadniającego tereny zielone oraz z planowanej drogi, z całkowitej powierzchni zlewni F3= 0, 1585 ha (powierzchnia dachu budynku usługowego F= 0,0045 ha, tereny zielone F= 0,0540 ha, planowana droga F= 0,1 ha), w ilości całkowitej Q3max h= 22,0 m3/h, Q3śr dob= 5,1 m3/d, Q3max rok= 761,0 m3/rok, za pomocą wylotu W3 w km 4+520 odbiornika .

2. wykonanie urządzeń wodnych:

2.1.wylotu W1 kanalizacji deszczowej z rur PVC, zakończonego prefabrykatem betonowym o średnicy Ø 400 mm, w skarpie rowu-potoku Chwałowickiego w km 4+450, skierowanego pod kątem 60º do osi rowu-potoku, o rzędnej dna 253,98 m npm, położonego na działce Nr 624/56 w Jankowicach, stanowiącej własność Gminy Świerklany,

współrzędne geograficzne wylotu W1: N 50° 02’ 30”, E 18° 34’ 21”

2.2. wylotu W2 kanalizacji deszczowej z rur PVC, zakończonego prefabrykatem betonowym o średnicy Ø 200 mm, w skarpie rowu-potoku Chwałowickiego w km 4+470, skierowanego pod kątem 60º do osi rowu-potoku, o rzędnej dna 254,04 m npm, położonego na działce Nr 624/56 , stanowiącej własność Gminy Świerklany,

współrzędne geograficzne wylotu W2: N 50° 02’ 30”, E 18° 34’ 20”

2.3. wylotu W3 kanalizacji deszczowej z rur PVC, zakończonego prefabrykatem betonowym o średnicy Ø 400 mm, w skarpie rowu-potoku Chwałowickiego w km 4+520, skierowanego pod kątem 60º do osi rowu-potoku, o rzędnej dna 254,23 m npm, położonego na działce Nr 624/56 w Jankowicach, stanowiącej własność Gminy Świerklany.

współrzędne geograficzne wylotu W3: N 50° 02’ 29”, E 18° 34’ 19”

2.4. przebudowy urządzenia wodnego tj. rowu-potoku Chwałowickiego na odcinku 163,0 m,
w km 4+420 – 4+583, w szczególności przez:

- zwiększenie przekroju hydraulicznego koryta poprzez poszerzenie koryta do szerokości dna 1,2 m, ukształtowaniu nachylenia skarp 1:1,2 i głębokości minimalnej 0,5 m,
-umocnienie dna i skarp rowu poprzez ułożenie w dnie wodościeku korytkowego na podsypce cementowo-piaskowej na pełnej szerokości dna 1,2 m;
-umocnienie skarp rowu płytami ażurowymi typu „Krata” o wym. 90 x 60 x 10 cm ułożonymi na podsypce cementowo-piaskowej z zabiciem palikami w ilości 3 szt. na płytę,
-wykonanie pięciu kładek nad rowem-potokiem z płyt betonowych grubości 25 cm, służących jako przejścia w ciągu ścieżek pieszo-rowerowych, w szczególności:

kładka nr 1 w km 4+430, współrzędne geograficzne N 50° 02’ 32”, E 18° 34’ 22”
kładka nr 2 w km 4+457, współrzędne geograficzne N 50° 02’ 31”, E 18° 34’ 21”
kładka nr 3 w km 4+492, współrzędne geograficzne N 50° 02’ 30”, E 18° 34’ 20”
kładka nr 4 w km 4+523, współrzędne geograficzne N 50° 02’ 29”, E 18° 34’ 20”
kładka nr 5 w km 4+554, współrzędne geograficzne N 50° 02’ 28”, E 18° 34’ 20”

współrzędne geograficzne początku przebudowy P1: N 50° 02’ 27”, E 18° 34’ 20”
współrzędne geograficzne końca przebudowy P2: N 50° 02’ 32”, E 18° 34’ 22”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego,
w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.54.2016.pdf)pwp.OŚ.6341.54.2016.pdf Małgorzata Zimnol136 kB552017-04-13 14:502017-04-13 14:50

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi