Starostwo Powiatowe w Rybniku

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Rybnickiego położonej w Lyskach, obręb Lyski

Zarząd Powiatu w Rybniku

ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności działek, stanowiących własność Powiatu Rybnickiego, położonych na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00127276/3 tj :

L.P. Nr działki Gmina,Obręb Karta mapy Powierzchnia (ha) Przeznaczenie w mpzg Cena wywoławcza [zł] Wadium [zł]
1

1490/32 wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32 

GL1Y/00127276/3

Lyski, Lyski 3

0,0811

użytek RIVa

MNU.4 40 140,00 2 007,00
2

1491/32 wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

GL1Y/00127276/3

Lyski, Lyski 3

0,1226

użytek RIVa

MNU.4, 2.KDW.4 59 230,00 2 961,50
3

1493/32 wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

GL1Y/00127276/3

Lyski, Lyski 3

0,1093

użytek RIVa

MNU.4 53 110,00 2 655,50
4

1494/32 wraz z udziałem 1/4 w prawie własności działki 1492/32

GL1Y/00127276/3

Lyski, Lyski 3

0,1140

użytek RIVa

MNU.4 55 270,00 2 763,50
 1. Przedmiotem pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego jest sprzedaż czterech niezabudowanych działek wraz z udziałem po 1/4 w prawie własności działki 1492/32, celem zapewnienia dostępu do drogi publicznej.
  1. Oznaczenie: działki położone na terenie Powiatu Rybnickiego, Gminy Lyski, obręb Lyski, karta mapy 3, dla których Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00127276/3.
  2. Opis : działki niezabudowane położone na terenie Gminy Lyski, obręb Lyski, w rejonie ulic Bugunickiej i Sikorskiego. W sąsiedztwie działek znajduje się blok mieszkalny
   i zespół garaży. Działki posiadają dostęp do uzbrojenia oraz drogi publicznej poprzez działkę nr 1492/32 stanowiącą własność Powiatu Rybnickiego. Działki w części porośnięte starodrzewem w postaci kilku drzew i krzewów.
  3. Dział IV księgi wieczystej jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.
  4. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
   1. działki nr 1490/32, 1492/32, 1493/32 i 1494/32 położone są w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej, oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU.4
   2. działka nr 1491/32 położona jest w części w terenach zabudowy jednorodzinnej
    i usługowej oznaczonej na rysunku planu symbolem MNU.4
    oraz w części
    w terenach wydzielonych dróg wewnętrznych – drugiego typu, oznaczonych
    na rysunku planu symbolem
    KDW.4.
  5. Cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.
  6. Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia
   21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
 2. Przetarg odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w pokoju 201.
 3. Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot, który wniósł w terminie wadium. Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 102) lub w pieniądzu na rachunek bankowy :

  Bank Spółdzielczy w Żorach44 8456 0009 2001 0023 9628 0006 

  podając na dowodzie wpłaty: dane wnoszącego lub wnoszących wadium (w przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej), opis „wadium dla działki nr ….” ( właściwy nr działki dla której wnoszone jest wadium) wraz z określeniem 
  I przetarg.
 4. Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2017 r. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek bankowy.
 5. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 6. Celem wykazania prawa do reprezentacji uczestnik przetargu będzie zobowiązany do okazania Komisji Przetargowej:
  1. w przypadku osób prawnych aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu
   z właściwego rejestru, a w przypadku dalszego pełnomocnika, również pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  2. w przypadku osób fizycznych działających w charakterze pełnomocników, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
  3. w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nabywających nieruchomość na zasadzie majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej, oświadczenie (zgodę) współmałżonka na nabycie z podpisem poświadczonym przez notariusza, w sytuacji gdy w imieniu małżonków działa jeden
   z nich.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Rybniku bądź pod nr tel. (32) 41 61 317 lub 41 61 332.
 3. Załącznikiem do niniejszego ogłoszenia jest mapa obrazująca położenie przeznaczonych do sprzedaży działek.
Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (mapa.pdf)mapa.pdf Sylwia Paszenda-Sola373 kB922017-03-13 09:062017-03-13 09:06

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi