Starostwo Powiatowe w Rybniku

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 1576/12 Gaszowice, obręb Szczerbice

Starosta Rybnicki
ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Gaszowice, obręb Szczerbice, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o powierzchni 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00060493/2.

1. Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów:
Pierwszy ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności wyżej wskazanej nieruchomości został przeprowadzony w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1100.

2. Przeznaczenie działek w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego:
Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice, część sołectwa Szczerbice – symbol I, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr XXXV/244/2005 z dnia 15 marca 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 maja 2005 r. nr 52, poz. 1355, znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu I – MN/U.

3. Opis nieruchomości:
Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, dobrze zlokalizowana przy głównej trasie prowadzącej do Lysek, posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia, zabudowana ok. 20–letnim wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny lasów i zadrzewień oraz użytkowane rolniczo. Dział III i IV księgi wieczystej są wolne od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

4. Przetarg odbędzie się w dniu 30 marca 2017 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w pokoju 200.

5. Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot, który wniósł w terminie wadium.

6. Wysokość wadium wynosi: 3 225,00 zł (słownie : trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 102) lub w pieniądzu na rachunek bankowy :

Bank Spółdzielczy w Żorach
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

podając na dowodzie wpłaty: dane wnoszącego lub wnoszących wadium (w przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej), przetarg – dz. nr 1576/12 Gaszowice, obręb Szczerbice.

7. Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 26 marca 2017 r. Za dzień wpłaty uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

8. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 64 500,00 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100). Cena wywoławcza nie obejmuje podatku VAT. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

9. Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

10. Zastrzega się prawo pierwszeństwa nabycia prawa własności przedmiotowej nieruchomości osobie spełniającej warunki zgodnie z art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.

11. Celem wykazania prawa do reprezentacji uczestnik przetargu będzie zobowiązany do okazania Komisji Przetargowej:
1) w przypadku osób prawnych aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu
z właściwego rejestru, a w przypadku dalszego pełnomocnika, również pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
2) w przypadku osób fizycznych działających w charakterze pełnomocników, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
3) w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nabywających nieruchomość na zasadzie majątkowej wspólności ustawowej małżeńskiej, oświadczenie (zgodę) współmałżonka na nabycie z podpisem poświadczonym przez notariusza, w sytuacji gdy w imieniu małżonków działa jeden
z nich.

12. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

13. Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, p. 102 i 103 lub pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości-Gaszo)II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości-Gaszo Sylwia Paszenda-Sola663 kB592017-02-24 08:002017-02-24 08:00

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi