Starostwo Powiatowe w Rybniku

I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa - dz. nr 1576/12 Gaszowice, Szczerbice

Starosta Rybnicki
ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż prawa własności zabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, położonej na terenie Gminy Gaszowice, obręb Szczerbice, karta mapy 1, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 1576/12 o powierzchni 974 m2, dla której Sąd Rejonowy w Rybniku VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr GL1Y/00060493/2.

Dział IV księgi wieczystej – „Hipoteka” jest wolny od wpisów. Nieruchomość jest wolna od obciążeń i zobowiązań nieujawnionych w księdze wieczystej.

Przedmiotowa nieruchomość wg miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gaszowice, część sołectwa Szczerbice – symbol I, zatwierdzonego uchwałą Rady Gminy Gaszowice nr XXXV/244/2005 z dnia 15 marca 2005 r., ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 2 maja 2005 r. nr 52, poz. 1355, znajduje się w terenach zabudowy jednorodzinnej i usługowej o symbolu planu I – MN/U.

Nieruchomość o regularnym kształcie zbliżonym do trapezu, dobrze zlokalizowana przy głównej trasie prowadzącej do Lysek, posiada dostęp do drogi publicznej oraz uzbrojenia, zabudowana ok. 20–letnim wolnostojącym budynkiem mieszkalnym w stanie surowym otwartym. W sąsiedztwie działki znajdują się tereny lasów i zadrzewień oraz użytkowane rolniczo.

Do przetargu może przystąpić wyłącznie podmiot, który wniósł w terminie wadium.

Celem wykazania prawa do reprezentacji uczestnik przetargu będzie zobowiązany do okazania Komisji Przetargowej:
1) w przypadku osób prawnych aktualnego (nie starszego niż 3 miesiące) odpisu z właściwego rejestru;
2) w przypadku osób fizycznych działających w charakterze pełnomocników, pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego notarialnego;
3) w przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim nabywających nieruchomość na zasadzie wspólności majątkowej oświadczenie (zgodę) współmałżonka na nabycie z podpisem poświadczonym przez notariusza, w sytuacji gdy w mieniu małżonków działa jeden z nich.

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi : 64 500,00 zł ( słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset złotych 00/100 ). Do ceny zostanie doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Koszty aktu notarialnego ponosi kupujący.

Przetarg odbędzie się w dniu 13 grudnia 2016 r. o godz. 1100 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, przy ul. 3 Maja 31, w pokoju 102.

Wysokość wadium wynosi: 3 225,00 zł (słownie : trzy tysiące dwieście dwadzieścia pięć złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w obligacjach Skarbu Państwa, składanych w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku (pokój 102) lub w pieniądzu na rachunek bankowy :

Bank Spółdzielczy w Żorach
44 8456 0009 2001 0023 9628 0006

podając na dowodzie wpłaty: dane wnoszącego lub wnoszących wadium (w przypadku nabycia nieruchomości w ramach wspólności ustawowej małżeńskiej), przetarg – dz. nr 1576/12 Gaszowice, obręb Szczerbice.
Wadium winno być wniesione najpóźniej do dnia 9 grudnia 2016 r. Za dzień wpłaty  uznaje się dzień wpływu należności na ww. rachunek.

Dla ważności przetargu, przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferować musi co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej nieruchomości z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zostanie powiadomiona pisemnie o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości będzie uchylała się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie podanym w stosownym zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Bliższe informacje można uzyskać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Rybniku, p. 102 i 103 lub pod nr tel. (32) 41 61 317 lub (32) 41 61 332.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości - dz.n)I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa własności nieruchomości - dz.n Sylwia Paszenda-Sola621 kB912016-10-31 10:332016-10-31 10:33

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi