Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Ślaskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka Nr 1 drogi wojewódzkiej DW Nr 924, tj. ulicy Gliwickiej w Czuchowie (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

z powierzchni całkowitej F1= 0,083615 ha (powierzchnia drogi F1.1= 0,0336 ha, powierzchnia chodnika F1.2= 0,031015 ha, powierzchnia terenów zielonych F1.3= 0,019 ha), w ilości całkowitej Qhmax= 12,9 m3/h, Qd śr = 2,38 m3/d, Qr max = 608,65 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 59,5 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 15 min, wylotem z przepustu betonowego DN 500 mm, do otwartego odcinka rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czuchowie, po stronie zachodniej drogi,

2. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka Nr 2 drogi wojewódzkiej DW Nr 924, tj. ulicy Gliwickiej w Czuchowie (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), z powierzchni całkowitej F2= 0,13545 ha (powierzchnia drogi F2.1= 0,05705 ha, powierzchnia chodnika F2.2= 0,0582 ha, powierzchnia terenów zielonych F2.3= 0,0202 ha), w ilości całkowitej Qhmax= 22,34 m3/h, Qd śr = 4,12 m3/d, Qr max = 1054,44 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 59,5 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 15 min, wylotem z przepustu betonowego DN 400 mm, do otwartego odcinka rowu Wb -2 w Czuchowie, administrowanego przez Gminno-Miejską Spółkę Wodną Czerwionka-Leszczyny, należącą do Rejonowego Związku Spółek Wodnych w Czerwionce-Leszczynach, po stronie zachodniej drogi,

3. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) przebudowę trzech odcinków rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czuchowie (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), po stronie wschodniej drogi, w szczególności:
- na odcinku o długości 176,0 m od studni D11 do studni D5, wykonanej na przepuście DN 400 mm pod ul. Gliwicką, przeprowadzającym wody do otwartego odcinka rowu Wb -2,
- na odcinku o długości 119,5,0 m, od studni D4 do studni D1, wykonanej na przepuście DN 500 mm pod ul. Gliwicką, przeprowadzającym wody do otwartego odcinka rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czuchowie, po stronie zachodniej drogi,
- na odcinku o długości 15,0 m od istniejącego wpustu „wist” do studni D1, wykonanej na przepuście DN 500 mm pod ul. Gliwicką, przeprowadzającym wody do otwartego odcinka rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czuchowie, po stronie zachodniej drogi,
zlokalizowanych na działkach Nr 144/84 (obręb 2 Czuchów), stanowiącej własność Województwa Śląskiego i Nr 350/23 (obręb 2 Czuchów), stanowiącej własność Skarbu Państwa, przez wykonanie w śladzie rowu urządzeń kanalizacji deszczowej (rurociąg o średnicy DN 300 mm z rur żelbetowych, studnie rewizyjne) oraz drenażu z rur PVC Ø 160 mm, zbierających wody opadowe (z drogi, projektowanego chodnika oraz sąsiadujących terenów zielonych), zasypanie rurociągu i wykonanie chodnika,

 

2) likwidację odcinka rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Czuchowie (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), po stronie wschodniej drogi, w szczególności na odcinku od zjazdu na działkę drogową Nr 49/24 (obręb 2 Czuchów) do studni D11 na długości 36,0 m, przez zasypanie, wykonanie drenażu z rur PVC Ø 160 mm, ścieku przykrawężnikowego (korytek) i chodnika,

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

Współrzędne zarurowanego rowu:
odcinek od istniejącego wpustu „wist” do studni D1
początek zarurowania (wpust „wist”) N 50° 10’ 56.27” E 18° 39’ 04.38”
koniec zarurowania (studnia D1) N 50° 10’ 55.78” E 18° 39’ 04.35”

odcinek od od zjazdu na działkę drogową Nr 49/24 (obręb Czuchów) do studni D5
początek zarurowania (studnia D5) N 50° 10’ 51.34” E 18° 39’ 04.06”
koniec zlikwidowanego odcinka rowu (zjazd na działkę drogową Nr 49/24)
N 50° 10’ 45.53” E 18° 39’ 00.34”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.54.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.54.2017.pdf Małgorzata Zimnol132 kB552017-09-27 08:292017-09-27 08:29