Na podstawie art. 61 Kodeksu postępowania administracyjnego oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. Z 2017r. Poz. 1121 z późn. zm.) informuję, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Województwa Ślaskiego reprezentowanego przez Zarząd Województwa Śląskiego, ul. Ligonia 46 40-037 Katowice, reprezentowanego przez pełnomocnika, na:

1. szczególne korzystanie z wód tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z kanalizacji deszczowej, zbierającej wody opadowe z odcinka drogi wojewódzkiej DW Nr 924, tj. ulicy Gliwickiej w Szczejkowicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny),

z powierzchni całkowitej F= 0,32075 ha (powierzchnia drogi F1= 0,13125 ha, powierzchnia chodnika F2= 0,0810 ha, powierzchnia terenów zielonych F3= 0,1085 ha), w ilości całkowitej Qhmax= 43,28 m3/h, Qd śr = 7,9 m3/d, Qr max = 2042,65 m3/rok), przyjmując natężenie deszczu miarodajnego 59,5 dm3/s*ha, dla prawdopodobieństwa p=50% i czasu trwania deszczu 15 min, wylotem WL1 o średnicy Ø 400 mm, do otwartego odcinka rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Szczejkowicach,

2. wykonanie urządzeń wodnych tj.:

1) przebudowę dwóch odcinków rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Szczejkowicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), po stronie zachodniej drogi od skrzyżowania z ul. Rybnicką w kierunku północnym, w szczególności: na odcinku od studni D12 do studni D19 o długości 307,7 m oraz od studni D11 do wylotu WL1 o długości 374,0 m, zlokalizowanych na działkach Nr 339/4 i 317/98 (obręb 6 Szczejkowice), stanowiących własność Województwa Śląskiego, przez wykonanie w śladzie rowu urządzeń kanalizacji deszczowej (rurociąg o średnicy DN 300 mm i DN 400 mm z rur żelbetowych, studnie rewizyjne) oraz drenażu z rur PVC Ø 160 mm, zbierających wody opadowe z drogi, projektowanego chodnika oraz sąsiadujących terenów zielonych, zasypanie rurociągu i wykonanie chodnika,

2) likwidację dwóch odcinków rowu przydrożnego biegnącego wzdłuż ul. Gliwickiej w Szczejkowicach (Gmina i Miasto Czerwionka-Leszczyny), po stronie zachodniej drogi, w szczególności na odcinku od studni D19 do zjazdu zi14 na długości 72,0 m oraz na odcinku od zjazdu zi14 do studni D11 na długości 32,0 m, przez zasypanie, wykonanie drenażu z rur PVC Ø 160 mm, ścieku przykrawężnikowego (korytek) i chodnika,

3) wykonanie wylotu WL1 stanowiącego zakończenie zarurowanego odcinka rowu przydrożnego (wykonanego w śladzie rowu otwartego) o średnicy Ø 400 mm, umocnionego ścianką czołową - murkiem żelbetowym, zlokalizowanego na działce Nr 339/4 (obręb 6 Szczejkowice), stanowiącej własność Województwa Śląskiego wraz z umocnieniem dna i skarp rowu przydrożnego na odcinku 30,0 m poniżej wylotu WL1.

Współrzędne geograficzne urządzeń wodnych:

Współrzędne geograficzne wylotu WL1: N 50° 06’ 19.32” E 18° 41’ 01.32”

Współrzędne zarurowanego rowu:
odcinek od wylotu WL1 do studni D11
początek zarurowania (wylot WL1) N 50° 06’ 19.32” E 18° 41’ 01.32”
koniec zarurowania (studnia D11) N 50° 06’ 07.82” E 18° 40’ 55.58”

odcinek od wylotu studni D12 do studni D19
początek zarurowania( studnia D12) N 50° 05’ 58.36” E 18° 40’ 49.72”
koniec zarurowania (studnia D19) N 50° 06’ 07.60” E 18° 40’ 55.45”

W związku z powyższym informuje się o możliwości składania uwag
i wniosków w ww. sprawie, do czasu wydania pozwolenia wodnoprawnego, w Starostwie Powiatowym w Rybniku, w pok. nr 221.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieData utworzeniaOstatnia modyfikacja
Pobierz plik (pwp.OŚ.6341.53.2017.pdf)pwp.OŚ.6341.53.2017.pdf Małgorzata Zimnol108 kB562017-09-27 08:222017-09-27 08:22