Starostwo Powiatowe w Rybniku

Start

Akty prawne

Uchwała nr XLV/305/10 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 pażdziernika 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Powiatowi Rybnickiemu lub

....  jednostkom podległym ,warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg.

 

Tekst uchwały w załączniku.

Uchwała nr VI/43/11 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji celowej ze środków budżetu Powiatu Rybnickiego,

.... na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie transportu do miejsca unieszkodliwienia, odpadów z obiektów budowlanych zawierających azbest.

 

Tekst uchwały w załączniku.

Informacja dla osób niesłyszących i niedosłyszących.

gluchoniemi